Wat geloven wij?

De Gereformeerde Gemeente Arnhem is een Christelijke gemeente die uitgaat van wat God tot ons zegt in de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is.

Wij geloven dat God de hemel en de aarde – en dus ook de mensen - goed gemaakt heeft. Doordat de eerste mensen ongehoorzaam waren, is de zonde in de wereld gekomen, wat de oorsprong is van alle ellende en moeite.

In de Bijbel lezen we: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh 4:9). Omdat Jezus Christus – de eniggeboren Zoon van God – op aarde is gekomen en de straf op de zonde heeft gedragen, is er een weg terug naar God, om weer in harmonie met Hem te leven. God belooft aan een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus de vergeving van de zonden en een eeuwig leven.

In de kerkdiensten wordt hier verder op ingegaan en wordt opgeroepen om onze zonden te erkennen voor God en Hem om vergeving daarover te vragen. De vergeving van onze zonden is een reden tot grote dankbaarheid, waarvoor de Heere God alleen de eer krijgt.